எல்லா உறவுகளும் கண்ணாடி பிம்பம் போலத்தான்

எல்லா உறவுகளும் கண்ணாடி பிம்பம் போலத்தான்... நாம் எப்படி பழகுகின்றோமோ அப்படித்தான் அவர்களும் இருப்பார்கோள்....
எல்லா உறவுகளும் கண்ணாடி
பிம்பம் போலத்தான்…
நாம் எப்படி பழகுகின்றோமோ
அப்படித்தான் அவர்களும்
இருப்பார்கோள்….

எல்லா உறவுகளும் கண்ணாடி
பிம்பம் போலத்தான்…
நாம் எப்படி பழகுகின்றோமோ
அப்படித்தான் அவர்களும்
இருப்பார்கோள்….

எல்லா உறவுகளும் பட்டாம் பூச்சி போல் தான்!!! இறுக்க பிடித்தால் இறந்து விடும் இலேசாக பிடித்தால் பறந்து விடும்!!!!! அளவறிந்து அன்பு செய்வோம்…

More Quotes : www.Lovekavithai.com