நாம் இருக்கும் போது நம்மை கண்டுகொள்ளாத அவர்கள்…

இருக்கும் போது அன்பாய் நான்கு வார்த்தை பேசாதவர்கள்... இறக்கும் போது அழுவதற்கு தகுதியற்றவர்கள்...

இருக்கும் போது அன்பாய் நான்கு வார்த்தை பேசாதவர்கள்… இறக்கும் போது அழுவதற்கு தகுதியற்றவர்கள்…