வெற்றியடைய நம்பிக்கை மட்டும் போதும்…!

என்னிடமிருந்து அனைத்தையும்
எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்
நான் வெற்றியடைய
என் நம்பிக்கை மட்டும்
எனக்குப் போதும்…!