பெண்பார்க்கும் படலம்

fairy tales in tamil

ஊரார்க் கண்படாமற்
பொத்திகாத்த பெண்ணை!!!
போரார் கண்ப்பட்டு குத்தி சாய்ப்பதுதான்!!!
பெண்பார்க்கும் படலம்….

More Quotes