நான் தொலைந்து போகிறேன்…..

I I'm lost
நான்
தொலைந்து போகிறேன்…..

கவிதையில்
கரைந்து போன
வார்த்தைகளாக
உன்
கரங்களில்
நான்
தொலைந்து போகிறேன்…..

More Quotes