தொலைவில் இருப்பதால் குறைவதில்லை அன்பு…

Love does not decrease

அருகில் இருப்பதனால்
அன்பு அதிகரிப்பதும்
இல்லை..
தொலைவில் இருப்பதினால்
அன்பு குறைவதும்
இல்லை..

More Quotes