எனக்கு பல பொறுப்புகள் இருக்கிறது

love Liability quotes tamil

எனக்கு
பல பொறுப்புகள்
இருக்கிறது
உன்னை
காதலித்து
கரம் பிடிப்பதையும்
சேர்த்து…!

More Love Quotes