அன்பும், அரவணைப்பும் அள்ள அள்ளக் குறையாத…

அன்பும், அரவணைப்பும் அள்ள அள்ளக் குறையாத...

அன்பும், அரவணைப்பும்
அள்ள அள்ளக்
குறையாத அட்சயபாத்திரம்….
அம்மா ..!

Keywords : அன்பு கவிதைகள், அரவணைப்புக் கவிதைகள், அம்மா கவிதைகள், அம்மாவின் பாசக் கவிதைகள், அன்பு அம்மா கவிதைகள், அம்மாவின் பாசம் பற்றிய கவிதைகள், கவிதை புகைப்படங்கள் 2018