அப்துல் கலாம் கவிதை : தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் வரிகள்

அப்துல் கலாம் கவிதை

எதிர்பாராத பிரச்னைகளை
எதிர்கொண்டு அதில் வெற்றி
பெறுவதுதான் இளைஞர்களின்
தனித்தன்மையாகும்..!

Keywords : அப்துல் கலாம், அப்துல் கலாம் கவிதை, தமிழ் கவிதைகள், தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் வரிகள், தன்னம்பிக்கை கவிதைகள், அப்தூல் கலாம் கவிதை, அப்துல் கலாமை பற்றிய கவிதை, அப்துல்கலாமின் கவிதைகள், அப்துல்காலம் கவிதை, அப்துல் கலாம் பற்றிய பாடல்கள், அப்துல் கலாம் பற்றி கட்டுரை, அப்துல் கலாம் கட்டுரைகள், அப்துல் கலாம் சாதனைகள்