ஏழை பற்றிய கவிதை

ஏழை பற்றிய கவிதை

கஷ்டம் வரும் வேலையில்
சிரிப்பதே ஏழைகளின்
மிகப்பெரிய சொத்து.. !

தன்னிடம் உள்ளதை பகிர்ந்தளிப்பதே
ஏழைகளுக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி..!

Keywords : ஏழை, ஏழைகள், தமிழ் கவிதை, கஷ்டம் பற்றிய கவிதை, ஏழையின் மிகப்பெரிய சொத்து, tamil quotes about Poor