மலர்கள் பல பூத்தாலும் உன் முகத்தில் பூக்கும் சிரிபுக்கு நிகராகாது ..!

மலர்கள் பல பூத்தாலும் உன் முகத்தில் பூக்கும் சிரிபுக்கு நிகராகாது ..!

மலர்கள் பல
பூத்தாலும் உன்
முகத்தில் பூக்கும்
சிரிபுக்கு நிகராகாது ..!

Keywords : சிரிப்பு பற்றிய கவிதை, குழந்தையின் சிரிப்பு, அழகு சிரிப்பு, பூ போன்ற சிரிப்பு, தமிழ் கவிதைகள் 2018