காந்தி ஜெயந்தி கவிதைகள்

காந்தி ஜெயந்தி கவிதைகள்

அன்புள்ள இடத்தில்
தான் ஆண்டவன்
இருக்கிறான்!

Keywords: மஹாத்மா காந்தி கவிதை, மகாத்மா காந்தி கவிதை, காந்தியடிகள் கவிதைகள், காந்தி பற்றிய பாடல்கள், காந்திஜி கவிதைகள், காந்தியம் கவிதை, மகாத்மா காந்தி கட்டுரை, மஹாத்மா காந்தி கட்டுரை, அன்பு பற்றிய ஒரு வரி கவிதை, ஆண்டவன் பற்றிய கவிதை